Calculator - free calculator, multi calculator app Icon

Calculator - free calculator, multi calculator app

443K6 MB4.36
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của Calculator - free calculator, multi calculator app

The calculator with a wealth of functions for Android allows you to handle all the calculations easily. It has wonderful integrated unit/currency converters with clear display. Updated automatically, and manual update is available so as to get the latest currencies. It’s a perfect calculator for Android and it’s totally ads-free and free!

You can deal with simple and advanced mathematical functions in your everyday life with this calculator by simple clicks and you will get the instant result when you input value. You will find all the functions you need quickly in the clean and beautifully designed interface. This effective calculator eases your life when you need to calculate anything – school homework, course assignments, sales volume forecast, or discount amount when shopping, etc. This powerful calculator provides an instant currency converter for the latest updates on currency exchange rate. It also provides calculations to convert common units of measurement and you can get unit conversions as you type.

Even when you quit the Calculator, all the calculations will be recorded and can be used when you come back.

>>>Functions we currently supported<<<
General Calculator
Support addition, subtraction, multiplication and division four fundamental arithmetic operations for basic calculation.

Scientific Calculator
You will see advanced math functions/operations such as:
✔Math functions: RAD DEG ABS
✔Powers/Exponentials: ℯ^x, x^y, x^(-1),10^(x), x^2
✔Trigonometry functions: cos(x), sin(x), tan(x)
✔Arcus functions: arccos(x), arcsin(x), arctan(x)
✔Logarithms: ln, log
✔Miscellaneous Operations: %, √, x!
✔Constants: π, ℯ
✔Memory keys: MR, MC, MS, M+, M-
✔Other keys: ANS, RND
Tap the “Function curve” icon in the upper right corner to display the scientific calculator.

>>>Features supported that you can’t miss<<<
Currency Converter
The calculator has access to almost 150 world currencies, including dollar, euro, yen, yuan, etc. You can refresh it whenever you want and calculate live currency exchange rates.

To use the currency converter, tap the icon in the upper left corner and choose the “Currency” icon.
To add/delete a currency, tap the “+” in the upper right corner or tap the “+ Add currencies” button at the bottom. All the currencies are sorted alphabetically and you can find them easily.
To manage the currencies added, long tap on one currency to re-arrange its order.

Unit Converter
List of over 70 unit converters we currently supported:
• Length converter
• Area converter
• Mass converter
• Volume converter
• Temperature converter
• Fuel converter
• Cooking converter
To use the unit converter, tap the icon in the upper left corner and choose the “Unit” icon.

Calculation History Available
All the calculations that has ever been used are recorded for your further use. You can go back to all the calculation history and continue or re-start any finished calculation.

Tap the “Circle clock” icon in the upper right corner to get all the calculation history.
You can continue the finished calculation by tapping the calculation result in the history.
To close the calculation history panel, tap anywhere in the calculator layout.
To clear the calculation history, tap the “Delete” icon in the upper right corner of the calculation history panel.

Editable Content
You can move the cursor to edit your input, or copy & paste what you type.

Smart Gestures
You can swipe right (or left) on the layout to go to different page.

Customize Your Calculator
To go to the Setting page, tap the icon in the upper left corner and choose the “Setting” icon.

Come to use the calculator right now and share about your suggestions!
Facebook page: https://www.facebook.com/Calculator-Free-Multi-Calculator-269255140504845/

About permissions:
We are asking permission to access your basic information due to EU's GDPR. We won’t collect or use your information or data without your permission.
Các máy tính với vô số các chức năng dành cho Android cho phép bạn xử lý tất cả các tính toán một cách dễ dàng. Nó có bộ chuyển đổi tích hợp đơn vị / tiền tuyệt vời với màn hình rõ ràng. Cập nhật tự động và thủ công bản cập nhật có sẵn để có được những đồng tiền mới nhất. Đó là một máy tính hoàn hảo dành cho Android và nó hoàn toàn quảng cáo miễn phí và miễn phí!

Bạn có thể đối phó với các chức năng toán học đơn giản và tiên tiến trong cuộc sống hàng ngày của bạn với chiếc máy tính này bằng cách nhấp chuột đơn giản và bạn sẽ nhận được kết quả ngay lập tức khi bạn nhập giá trị. Bạn sẽ tìm thấy tất cả các chức năng bạn cần nhanh chóng trong giao diện sạch sẽ và thiết kế đẹp. tính hiệu quả này giúp giảm bớt cuộc sống của bạn khi bạn cần phải tính toán bất cứ điều gì - bài tập ở nhà trường, nhiệm vụ tất nhiên, dự báo khối lượng bán hàng, hoặc số tiền giảm giá khi mua sắm, vv tính mạnh mẽ này cung cấp một chuyển đổi tiền tệ ngay lập tức cho các bản cập nhật mới nhất về tỷ giá hối đoái. Nó cũng cung cấp các tính toán để chuyển đổi các đơn vị đo lường thông thường và bạn có thể nhận được chuyển đổi đơn vị khi bạn gõ.

Ngay cả khi bạn thoát khỏi Calculator, tất cả các tính toán sẽ được ghi lại và có thể được sử dụng khi bạn quay trở lại.

>>> Chức năng hiện tại chúng tôi hỗ trợ <<<
General Máy tính
Hỗ trợ cộng, trừ, nhân và chia bốn phép tính số học cơ bản để tính toán cơ bản.

Scientific Calculator
Bạn sẽ thấy tiên tiến toán chức năng / các hoạt động như:
chức năng ✔Math: RAD DEG ABS
✔Powers / hàm mũ: ℯ ^ x, x ^ y, x ^ (- 1), 10 ^ (x), x ^ 2
chức năng ✔Trigonometry: cos (x), sin (x), tan (x)
✔Arcus chức năng: ArccOS (x), arcsin (x), arctan (x)
✔Logarithms: ln, log
✔Miscellaneous Operations:%, √, x!
✔Constants: π, ℯ
phím ✔Memory: MR, MC, MS, M +, M
phím ✔Other: ANS, RND
Bấm vào biểu tượng “đường cong Function” ở góc trên bên phải để hiển thị các máy tính khoa học.

>>> Các tính năng được hỗ trợ mà bạn không thể bỏ lỡ <<<
Chuyển đổi tiền tệ
Các máy tính có quyền truy cập vào gần như 150 loại tiền tệ trên thế giới, bao gồm đồng USD, đồng euro, yên, nhân dân tệ, vv Bạn có thể làm mới nó bất cứ khi nào bạn muốn và tính toán tỷ giá hối đoái sống.

Để sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ, hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên trái và chọn biểu tượng “tệ”.
Để thêm / xóa một đồng tiền, hãy nhấp vào dấu “+” ở góc trên bên phải hoặc bấm vào nút “+ Thêm tệ” ở phía dưới. Tất cả các đồng tiền đều được sắp xếp theo thứ tự abc và bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng.
Quản lý tiền tệ thêm, vòi dài trên một tệ để sắp xếp lại trật tự của nó.

Chuyển đổi đơn vị
Danh sách hơn 70 bộ chuyển đổi đơn vị chúng tôi hiện đang được hỗ trợ:
• Chuyển đổi Chiều dài
• Chuyển đổi Diện tích
• Chuyển đổi hàng loạt
• Chuyển đổi Khối lượng
• Chuyển đổi nhiệt độ
• Chuyển đổi nhiên liệu
• Chuyển đổi Nấu ăn
Để sử dụng bộ chuyển đổi đơn vị, hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên trái và chọn biểu tượng “Đơn vị”.

Lịch sử tính sẵn
Tất cả các tính toán rằng đã từng được sử dụng được ghi lại cho tiếp tục sử dụng của bạn. Bạn có thể quay trở lại tất cả lịch sử tính toán và tiếp tục hoặc tái khởi động bất kỳ tính toán hoàn chỉnh.

Bấm vào biểu tượng “Circle đồng hồ” ở góc trên bên phải để có được tất cả các lịch sử tính toán.
Bạn có thể tiếp tục tính toán hoàn chỉnh bằng cách khai thác các kết quả tính toán trong lịch sử.
Để đóng bảng điều khiển lịch sử tính toán, hãy nhấp vào bất cứ nơi nào trong cách bố trí máy tính.
Để xóa lịch sử tính toán, hãy nhấp vào biểu tượng “Xóa” ở góc trên bên phải của bảng lịch sử tính toán.

Content Editable
Bạn có thể di chuyển con trỏ để chỉnh sửa đầu vào của bạn, hoặc sao chép và dán những gì bạn gõ.

Smart Gestures
Bạn có thể vuốt bên phải (hoặc trái) vào cách bố trí để đi đến trang khác nhau.

Customize Máy tính của bạn
Để đi đến trang Setting, nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên trái và chọn biểu tượng “Setting”.

Hãy đến với sử dụng máy tính ngay bây giờ và chia sẻ về lời đề nghị của bạn!
Facebook page: https://www.facebook.com/Calculator-Free-Multi-Calculator-269255140504845/

Về điều khoản:
Chúng tôi đang yêu cầu quyền truy cập thông tin cơ bản của bạn do GDPR của EU. Chúng tôi sẽ không thu thập hoặc sử dụng thông tin hay dữ liệu của bạn mà không được phép của bạn.

Đọc thêm

Xếp hạng của người dùng

Những đánh giá và xếp hạng này đến từ người dùng ứng dụng Aptoide. Để đánh giá và xếp hạng ứng dụng này, vui lòng cài đặt Aptoide

4.36
0
5
7
4
1
3
3
2
0
1
0

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Đánh giá của người dùng

Ứng dụng tương tự Calculator - free calculator, multi calculator app

4.27
2 MB
4.18
13.5 MB
4.38
8.5 MB
3.62
1.5 MB
4.24
2.5 MB

Calculator - free calculator, multi calculator app - Thông tin APK

Phiên bản APK
v8.0.1.8.0921.0_00_0505
Khả năng tương thích với Android
Android 4.2.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên
Hawk Cloud